Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818), uczniowie klas II liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

 

1.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) - szczegóły w linku w lewym menu "Uczniowie"..

2.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tj. 539 zł netto,

- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy.

4.    WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić do 445,00 zł.

5.    ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu (faktura VATwystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie).

 

Szczegółowe informacje na ten temat programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna 2013" w menu "Uczniowie".

 

f m