Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Stypendium socjalne dla kaliszan

Wydział Edukacji informuje, że nadal będzie realizował zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza. Wnioski na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 16 września. Do wniosku każdy wnioskodawca dołącza wypełnione oświadczenie zgodne z podanym wzorem.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456,00 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

O wniosek, szczegóły i warunki konieczne do ubiegania się o stypendium pytajcie w sekretariacie szkoły lub gabinecie wicedyrekcji.

WiT

f m