Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zadania kl 1F

Energia w przyrodzie


Zad1/104 Jakiej zmianie temperatury w Kelwinach odpowiada zmiana temperatury o 5 stopni C? Uzasadnij odpowiedź.


Zad3/104 Jakie cechy przypisuje się gazowi doskonałemu?


Zad5/104 Bawiące się na plaży dziecko nabrało do wiaderka morskiej wody. Co można powiedzieć o temperaturach wody w wiaderku i morzu, a co o ich energiach wewnętrznych?


Zad7/104 Jeśli interesujesz się historią antyczną, odszukaj informacje o perskim królu Kserksesie, który zwiększył energię wewnętrzną wód cieśniny Dardanelskiej.


I i II zasada termodynamiki

Przemiany gazowe

Silniki cieplne

Sprawność silnika
Właściwości gazów i cieczy

Zad1/91 A cienkiej metalowej siatki (np. starego sitka? uformuj łódeczkę o płaskim dnie. Postaw ją ostrożnie na powierzchni wody. Wyjaśnij dlaczego łódeczka nie tonie. Na dno łódeczki upuść kroplę detergentu lub ziarenko proszku do prania. Co stało się z łódeczką?
Powtórz doświadczenie używając gorącej wody. Za każdym razem przed użyciem łódeczki starannie ją wysusz. Sformułuj wnioski na temat sił napięcia powierzchniowego w każdym przypadku.


Zad2/91 Wykonaj doświadczenie, pozwalające oszacować średnicę cząsteczki oliwy. Zmierz wewnętrzną średnicę wylotu kroplomierza. Nabierz nim niewielką kropelkę oliwy i zaznacz pisakiem wysokość utworzonego przez oliwę słupka. Na talerz nalej wody i poprósz ją sproszkowanym grafitem z ołówka. Wpuść do wody oliwę z kroplomierza. Odczytaj, aż utworzy się kolista plama oliwy na wodzie. zmierz jej średnicę. Oszacuj średnicę pojedynczej cząsteczki zakładając, że:
- objętość oliwy w kroplomierzu jest taka, jak objętość plamy,
- cząsteczki tworzą na wodzie pojedynczą warstwę


Drgania harmoniczne

Zad1 Klocek o małej masie przyczepiony do sprężyny wykonuje drgania harmoniczne. Maksymalna energia potencjalna układu wynosi 60J. Oblicz energię kinetyczną klocka w chwili, w której wychylenie jest równe połowie amplitudy.


Zad2 Oblicz wychylenie, przy którym energia potencjalna układu jest równa energii kinetycznej klocka.


Zad3 Klocek ma masę0,1kg, a współczynnik sprężystości sprężyny wynosi 10 N/m. Oblicz wartość przyspieszenia drgającego klocka w chwili, gdy jest wychylony o 5cm.


Zad4 Na sprężynie zawieszono obciążnik o masie 0,01kg, wskutek czego sprężyna wydłużyła się o 2cm. Oblicz współczynnik sprężystości tej sprężyny (g=10N/s2).

Zad5 Wykres (ten co na ostatniej lekcji) przedstawia zależność wartości siły rozciągającej pewną sprężynę od wychylenia. Oblicz energię potencjalną sprężyny, gdy została wydłużona o 20cm.

Zad6 Na sprężynie, której masę można pominąć powieszono ciężarek o masie 1kg. Pod wpływem siły 1N sprężyna wydłużyła się o 1cm. Jaki będzie okres drgań ciężarka przy niewielkich wychyleniach z położenia równowagi? Jak zmieni się wynik jeśli masa ciężarka będzie czterokrotnie mniejsza (g=10m/s2).

Zad7 Wagon kolejowy wyposażony jest w resory, uginające się o 1cm przy obciążeniu masą 10t. Masa załadowanego wagonu wynosi 20t. Jaki będzie okres jego drgań przy niewielkim wychyleniu z położenia równowagi? Jeśli kolejne złącza szyn są odległe o 10 m, to przy jakiej szybkości czas między kolejnymi wstrząsami wagonu mógłby być równy temu okresowi (co może wzmacniać drgania i zniszczyć resory)? Czy jest to realne niebezpieczeństwo?

Zadania na pęd i popęd ciała.

Zad 2.13 Piłka tenisowa o masie m leci z prędkością v0 prostopadłą do poruszającej się naprzeciw niej rakiety. Po sprężystym odbiciu prędkość piłki wynosi v = -2v0.

a) Narysuj wektor zmiany pędu piłki (delta)p i wyraź (delta)p przez pęd początkowy piłki p0;
b) Oblicz wartość wektora zmiany pędu |(delta)p|, jeśli pęd początkowy piłki ma wartość p0;
c) Ile wynosiłaby wartość zmiany pędu piłki, gdyby rakieta poruszała się naprzeciw niej tak szybko, że po odbiciu prędkość v piłki byłaby równa -3 Vo?Zad 2.14 Piłka tenisowa o masie m i prędkości v zderza się z poruszającą się naprzeciw niej rakietą tenisową. Po odbiciu piłki od rakiety kierunek wektora prędkości piłki nie zmienia się a jej szybkość jest cztery razy większa niż była przed odbiciem. Wartość zmiany pędu piłki jest równa

A. 2mv, B. 3 mv,

C. 4mv, D. 5 mv.Zadania do powtórki z podręcznika "Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych", wyd.ZamKor, 2002r., aut. M.Fiałkowska, K.Fiałkowski, B.Sagnowska

Z pewnością nie każdy z Was posiada tą książkę. Aby ułatwić Wam powtórkę do sprawdzianu postanowiliśmy dodać treść zadań.

Zad. 1
- przykład str. 40
Przykład 2.
Przedyskutujmy tzw. spadanie swobodne. Nazwa "swobodne" sugeruje, że jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji W rzeczywistości jednak spadanie odbywa się zwykle w powietrzu które stawia opór. Jeśli ciało spadające ma dużą gęstość, niezbyt małe wymiary i spada z niewielkiej wysokości, to wartość siły oporu powietrza jest znacznie mniejsza od wartości ciężaru i można ją pominąć
Zastosujemy w tym przypadku drugą zasadę dynamiki;

Fwyp = ma, mg = ma, skąd a=g

Ciało spada ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem g.

Porównaj uzyskany wynik z poglądami Arystotelesa na temat spadania ciał.

Zad. 2
- rozwiązać doświadczalnie w domu zad. 1 s.42

Jeśli masz w domu kilka stalowych kulek (np. ze starego łożyska) i drewnianą, metalową lub plastikową listwę z rowkiem, możesz wykonać następujące doświadczenie:

a) W rowku, na poziomo ustawionej listwie umieść trzy stalowe kulki w odległościach ok. 10 cm. Czwartą kulkę mocno pchnij wzdłuż rowka w stronę spoczywających kulek.

b) Na listwie umieść kilka kulek, a następnie jeden jej koniec unieś kilka centymetrów w górę.

Obserwuj zachowanie się kulek w każdym przypadku. W którym z nich zachodzi oddziaływanie bezpośrednie, a w którym oddziaływanie na odległość? Jakie są źródła sił działających na kulki w każdym przypadku?

Zad. 3
- zad. 2 s.42
Na drewniany walec nałożono dwa okrągłe magnesy o masie 0,4kg każdy, zwrócone do siebie biegunami jednoimiennymi. Górny magnes zawisł nad dolnym magnesem.
Przyjmując g= 10m/s2, oblicz:
a) wartość magnetycznej siły odpychania magnesów
b) wartość siły nacisku dolnego magnesu na podłoże.

Zad. 4
- przykład 2.5, 2.6 s.45

Zad. 5
- zad. 1-6 s.46

1.. Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia dwie kule przyciągają się wzajemnie. Na rysunku 2.9 zaznaczono siłę Fv którą mata kula przyciąga dużą kulę. Dorysuj siłę, którą duża kula działa na małą kulę.

2. Korzystając z danych z tabeli (2.1), oblicz wartości sił grawitacji, jakie działałyby na ciebie na powierzchni Księżyca, Marsa, Saturna. Gdzie potrafiłbyś najwyżej podskoczyć?

3. Na każdej planecie ciężar ciała można wyrazić jako czyn masy tego ciała i przyspieszenia, z jakim spadają ciała na tej planecie. Na planecie X dokonano pomiaru zależności Fc(m). Oblicz wartość przyspieszenia na tej planecie.

4. Ile razy mniejsza jest wartość siły grawitacji działają na ciało umieszczone w odległości równej pięciu promieniom Ziemi (licząc od jej środka) w porównaniu z wartością siły grawitacji działającej na to ciało na powierzchni Ziemi?

5. Meteoryty z kosmosu spadły na Ziemię i inne planety tabeli 2.2 podano informacje o tych meteorytach. Który z meteorytów spadł na Ziemię? Które meteory spadły na tę samą planetę?

6. Oblicz wartość siły, jaką przyciągają się dwie stykające się ze sobą ołowiane kule o średnicy 2r = 1 m każda. Gęstość ołowiu wynosi p = 11,3*10(do sześcianu)kg/m3.

Zad. 6
- zad. 1 s.53

Jakim ruchem porusza się w jednorodnym polu elektrostatycznym cząstka naładowana, skoro jej szybkość zmienia się tak, jak pokazuje wykres na rysunku 2.15?

Zad. 7
- zad 2 s.53
Umieszczona w jednorodnym polu elektrostatycznym cząstka naładowana (Vo= 0) po jednej mikrosekundzie ruchu uzyskała prędkość o wartości 108 km/h. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim porusza się ta cząsteczka.

Zad. 8
- zad. 8 s.53
Dwie identycznie naładowane kulki o ładunkach q1 = 1uC i q2 = 1/5 uC znajdujące się w pewnej odległości od siebie zetknięto i ponownie rozsunięto na poprzednią odległość. Czy wartość siły wzajemnego oddziaływania uległa zmianie? Uzasadnij odpowiedź.

Zad. 9
Rozwiązać przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.
Oblicz wartość siły przyciągania grawitacyjnego Fg, działającej między Marsem a statkiem kosmicznym o masie 2 ton.
Obliczenia wartości siły grawitacji wykonaj wyznaczając odległość statku kosmicznego w zależności od środka planety.
a) Wykonaj wykres zależności siły przyciągania grawitacyjnego w zależności od odległości statku kosmicznego od planety.
b) Zbadaj jak będzie zależała wartość siły grawitacji dla kilku różnych planet Układu Słonecznego, przedstawiając wyniki na jednym wykresie.


Zadania ze "Zbiór zadań z fizyki", wyd.ZamKor, aut.W.Mroszczyk, J.Salach, 2011r.

Zad. 1
- zad. 2.9 s.74

Masa startowa promu kosmicznego jest równa M~2,04*1000000kg. Siła ciągu silników w chwili startu wynosi F=3,24*10000000N. Po wykonaniu swojej misji, w ostatniej fazie lotu, wahadłowiec opada i dotyka płyty lotniska mając prędkość poziomą o wartości V=345km/h. Pilot otwiera spadochron hamujący i hamuje za pomocą hamulców.
a) Oblicz wartość przyspieszenia promu w chwili startu.
b) Oblicz, jaka byłaby minimalna siła ciągu silników potrzebna do uniesienia promu.
c) Oszacuj szybkość spalania paliwa, jeśli wiadomo, że gazy spalinowe są wyrzucone przez dysze silnika na zewnątrz z szybkością u= 2*1000 m/s względem pojazdu.
d) Oblicz jaka byłaby minimalna długość pasa startowego, na którym może wylądować prom kosmiczny, jeśli założyć, że przeciążenie podczas hamowania nie może przekroczyć wartości 2.

Zad. 2
- zad. 2.10 s.74

Winda wraz z pasażerami masie 900 kg startuje w dół i porusza się w początkowej fazie ruchu z przyspieszeniem o wartości 1,6m/s2. Siła sprężystości liny utrzymującej windę wynosi około:
A. 1,44 kN, B. 7,56 kN,

C. 9,00 kN, D. 10,44 kN.

Zad. 3
- zad. 3.2 s.108

Oblicz masę Ziemi wiedząc, że

a) jej średni promień jest równy Rz= 6,37 * 10(do potęgi 6)m, a wartość przyspieszenia grawitacyjnego g = 9,8m/s2

b) satelita telekomunikacyjny krążący po orbicie geostacjonarnej o promieniu R = 4,22*10000000m obiega Ziemię w czasie T= 23h 56min.

Zad. 4
- zad. 3.3 s.108

Poniżej zestawiono dane dotyczące Słońca, Ziemi i Księżyca:

- średnia odległość Ziemi od Słońca: R = 149,6 * 1000000 km,

- szybkość średnia Ziemi w ruchu dookoła Słońca: V=29,79 km/s

- średni promień Ziemi: Rz= 6,37 * 1000 km,

- wartość przyspieszenia ziemskiego: g =9,81m/s2

- objętość Księżyca: Vk = 2,20* 10(do potęgi10)km3,

- wartość przyspieszenia grawitacyjnego przy powierzchni Księżyca: a= 1,62 m/s2

- średnia odległość środka Księżyca od środka Ziemi: d = 3,84*100000km.

Korzystając z podanych informacji, oblicz:

a) masę Słońca,

b) średnią gęstość Ziemi,

c) wartość przyspieszenia, które uzyskuje Ziemia pod wpływem siły przyciągania Słońca.

d) masę Księżyca,

e) promień orbity Księżyca (załóż, że orbita Księżyca jest okręgiem o środku w punkcie będącym środkiem masy układu Ziemia - Księżyc).
f m