Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Kontakt

Adres Szkoły:
ul. Kościuszki 10
62-800 Kalisz

telefon:
62 767 20 36
tel/fax 767 20 37

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do sekretariatu szkoły)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.kopernik.kalisz.pl

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych - dyrektor szkoły mgr Anna Narewska

Inspektor ochrony danych - mgr Maciej Michalski

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:  62 767 20 36


KLAUZULA INFORMCYJNA

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, mieszczące się przy ulicy Kościuszki 10. III Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Kalisz.

Aby Twoje dane przetwarzane były zgodnie z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wyślij list na adres: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Inspektor Ochrony Danych

ul. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz

Skąd pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być otrzymane:

- bezpośrednio od Ciebie,

- z systemów administracji publicznej,

- od Twojego opiekuna prawnego, pracodawcy, współpracownika lub innej osoby z którą współpracujesz,

- od firm trzecich, z którymi zawarłeś umowę a przekazane dane są konieczne do przygotowania lub wykonania usługi.

W przypadku podania danych osobowych przez Ciebie, masz pełną kontrolę nad tym jakie dane nam udostępniłeś.

W przypadku pobrania danych z systemów administracji publicznej lub otrzymania danych od osób trzecich zbieramy tylko podstawowe dane kontaktowe oraz te, które są konieczne do wykonania zobowiązań lub umów.

Nasze zbiory - cele przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponieważ realizujemy zadania ustawowe określone w Ustawie – Prawo oświatowe, Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia edukacyjnego. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania innych zadań:

- dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

- przygotowania i wykonania zawartej z Tobą umowy,

- współpracy z naszymi partnerami,

- umożliwienia kontaktów, w szczególności Twoich zapytań, zgłaszanych uwag, problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu:

- realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie dokumentów, umów, faktur, ksiąg rachunkowych),

- zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem i z naszym regulaminem,

- dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, 

- wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,

- kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,

- prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musisz nam wyrażać zgody.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji świadczenia edukacyjnego, wykonywania umów, zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia Twojego sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Dodatkowo, za Twoją dobrowolną zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

- wysyłki wiadomości promocyjnych,

- promowania w mediach naszej działalności,

- założenia i prowadzenia Twojego konta w celu świadczenia Ci dodatkowych usług,

- zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Gdzie przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy przede wszystkim na terenie szkoły przestrzegając odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

W celu świadczenia usług takich jak np. dzienniki elektroniczne, strona internetowa - Twoje dane mogą być również przetwarzane na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosując odpowiednie umowy na powierzenie danych i spełniając wymogi obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w przypadku świadczenia edukacyjnego jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

W innych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy i obowiązków prawnych niepodanie ich uniemożliwi nam przygotowanie lub wykonanie umowy czy usługi.

W przypadku niepodania danych w celach promocyjnych konsekwencją może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w przyszłości.

W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, np.: wypełniania postanowień sądów, policji i innych organów państwowych, ze względów podatkowych i rachunkowych – możemy wymagać od Ciebie innych niezbędnych danych.

Twoje prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych gwarantujemy Ci przysługujące prawa, czyli:

- dostępu do danych i ich poprawiania, przenoszenia danych,

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

- do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu przetwarzania i usunięcia danych,

- do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt podany w punkcie Administrator Twoich danych osobowych. 

Niektóre Twoje prawa są uzależnione od warunków określonych w Rozporządzeniu Ochrony Danych Osobowych, jak np.:

- usunięcie jest niemożliwe dopóki jest to niezbędne do celów, do których zostały zebrane, masz niezakończone

postępowania, podejrzewamy lub mamy pewność, że korzystałeś z naszych usług w sposób niewłaściwy, jest to

niezbędne dla celów podatkowych i innych ściśle określonych w RODO,

- przenoszenie jest możliwe, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny,

- możemy odmówić sprzeciwu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach będziemy mieli prawnie uzasadniony interes administratora a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne.

Przysługuje również Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępnione naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom tylko i wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

Naszym celem profilowania jest dostarczenie Tobie odpowiednio dopasowanych usług oraz treści.

Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

Aktualizacje naszych zasad ochrony danych.

Polityka ochrony danych osobowych będzie dostępna zawsze na naszych stronach internetowych.

 

 

Ranking szkół

              Złota szkoła 2014

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja kopernika w Kaliszu, jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014".

 

Przed rokiem siódme miejsce w Wielkopolsce wydawało nam się "zdobyczą" wręcz niewiarygodną. Tymczasem... z opublikowanego właśnie rankingu liceów (2014), przeprowadzanego rokrocznie przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą" wiadomo już, że kaliski Kopernik jest SZÓSTĄ szkołą wielkopolską (na 100 objętych badaniem).

 

W skali województwa podskoczyć choćby o jedno oczko w górę, to znaczący wynik - nie do przecenienia. Przed nami jest tylko Poznań i Swarzędz, a w promieniu południowowielkopolskim szkołą NUMER 1 bezapelacyjnie jest "Kopiec".

 

Znacząco podnieśliśmy również ogólnopolską lokatę. Aktualnie jesteśmy 83. szkołą w kraju na kilkaset placówek, objętych zestawieniem rankingowym.

 

Na ten znakomity wynik zapracowali nasi Uczniowie i Nauczyciele.

 

 

 

Statut Liceum dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych

Statut szkoły

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Doroslych w Kaliszu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 262 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania (dz. U. Nr 15, poz.142 z późniejszymi zmianami).

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§1.

Liceum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, ogólnokształcącą, dla dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym, dającą możliwość otrzymania świadectwa dojrzałości. Ukończenie szkoły daje uzyskanie wykształcenia średniego.

 

§2.

Podstawową formą pracy w systemie zaocznym są konsultacje.

 

§3.

Szkoły noszą nazwy:

 1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

 

§4.

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu (również na pieczęciach i stemplach):

 1. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 ul. Kościuszki 10, tel.76720-36, 76720-37

62-800 Kalisz"

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 ul. Kościuszki 10, tel.76720-36, 76720-37

62-800 Kalisz"

 

§5.

 1. W liceum prowadzi się klasy na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej w cyklu trzyletnim, a w liceum uzupełniającym (po zasadniczej szkole zawodowej) w cyklu dwuletnim.
 2. Kształcenie odbywa się w oparciu o programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

     §6.

Organem prowadzącym szkoły jest miasto Kalisz, a organem nadzorującym jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

II. Cele i zadania szkoły

 

§7.

Sposób i zakres realizowania zadań opiekuńczych szkoły:

 1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i egzaminów opiekę nad słuchaczami sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.
 2. Słuchacze szkoły korzystają z pomieszczeń lekcyjnych i pracowni.
 3. Słuchacze z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku podlegają przepisom zgodnym z zarządzeniem MEN z dn. 24.09.92r. §7.
 4. Słuchaczom rozpoczynającym naukę w liceum w razie potrzeby szkoła udziela pomocy w celu wyrównania braków w zakresie szkoły gimnazjalnej oraz w przezwyciężeniu trudności adaptacji, wynikających ze zmiany szkoły (opieka samorządu słuchaczy, porady opiekuna).

 

§8.

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "opiekunem".
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy opiekuńczej i jej skuteczności opiekun prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania (w wyjątkowych wypadkach ulega to zmianie, o czym decyduje dyrektor szkoły).

 

III. Organy szkoły

 

§9.

 1. Organami szkoły są :
  1. dyrektor szkoły,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorząd  słuchaczy.

2. Wymienione organy mają zapewnione możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

§10.

Dyrektor szkoły

 1. nadzoruje pracę szkół dla dorosłych przy pomocy wyznaczonego wicedyrektora.
 2. określa terminy konsultacji
 3. określa harmonogram składania prac kontrolnych
 4.  współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z samorządem słuchaczy.

 

§11.

Rada Pedagogiczna

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 2. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady,
 3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzenie planów pracy liceum,
  • podejmowanie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy,
  • zaliczanie przedmiotów na podstawie przedstawionych przez słuchaczy dokumentów
 4. Rada pedagogiczna liceum opiniuje organizację pracy szkoły (terminarz konsultacji i egzaminów),
 5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. Od września 2011/12 protokoły będą zapisywane w wersji elektronicznej. (Czcionka Times New Roman 12). Wydrukowane i podpisane protokoły wraz z załącznikami z całego roku szkolnego zostaną oprawione i zarchiwizowane.

 

§12.

Samorząd słuchaczy

1. Celem działania samorządu słuchaczy jest:

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • stwarzanie warunków samokontroli, samooceny słuchaczy.

2. Samorząd słuchaczy jest wspólny dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

3. Do zadań samorządu słuchaczy należy:

 • przedstawianie dyrektorowi opinii, spełnianie rzecznictwa interesów ogółu słuchaczy,
 • organizowanie społeczności słuchaczy do właściwego wypełniania obowiązków szkolnych i innych zadań zawartych w statucie liceum,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej słuchaczy,
 • zapobieganie konfliktom między słuchaczami oraz uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.

4. Samorząd słuchaczyma prawo przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum.

5. W przypadku sytuacji konfliktowej pomiędzy organami szkoły lub słuchaczami i nauczycielami, rozstrzygnięciem zajmuje się dyrektor w porozumieniu z organem, którego dany konflikt dotyczy.

 

IV. Organizacja szkoły

 

§13.

 1. Treści kształcenia i wychowania określają programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół klasowy /oddział/ złożony ze słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych planem i programem nauczania danej klasy, kieruje nim nauczyciel – opiekun wyznaczony przez dyrektora.
 3. Szkoła liczy 3 oddziały w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 2 oddziały w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 4. Konsultacje dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni w sobotę i niedzielę (terminy dostosowuje się do świąt państwowych i planu organizacji szkoły i wówczas mogą się odbywać co tydzień).
 5. Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
 6. Godzina konsultacji trwa 45 minut, dopuszcza się możliwość łączenia dwóch godzin konsultacji.
 7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
  1. obowiązkowe konsultacje,
  2. obowiązkowe prace kontrolne,
  3. egzaminy semestralne,
  4. egzaminy końcowe.
  5. Rok szkolny dzieli się na semestry zakończone egzaminami semestralnym.

 

V. Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

§14.

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza są: uczestniczenie w konsultacjach, prace kontrolne i egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. Kryteria semestralnych ocen  klasyfikacyjnych:

 

Celujący otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczaniaw stopniu celującym,
 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 • korzysta z informacji, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy.

 

Bardzo dobry  otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu bardzo dobrym,
 • potrafi umiejętnie interpretować wyniki, porządkować informacje, planować działania,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sytuacjach nietypowych.

 

Dobry otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował duży zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi,
 • potrafi wyciągać i formułować wnioski,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sytuacjach typowych i
 • wykazuje aktywną postawę w sytuacjach nietypowych.

 

Dostateczny otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu dostatecznym,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sytuacjach typowych.

 

Dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze uczenie się na kolejnym etapie,
 • potrafi zadawać pytania, słuchać ze zrozumieniem dyskusji,
 • rozwiązuje zadania i problemy w sytuacjach typowych przy pomocy nauczyciela.

 

Niedostatecznyotrzymuje słuchacz, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze uczenie się na kolejnym etapie,
 • nie rozwiązuje zadań i problemów w sytuacjach typowych nawet przy pomocy nauczyciela.

 

 1. Na początku każdego semestru (na pierwszych zajęciach) nauczyciele informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania i oceniania wiedzy słuchaczy. Zapoznają również z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych oraz z metodyką samodzielnej pracy i sposobem prowadzenia notatek. Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
 2. Egzaminy semestralne przeprowadza się z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania danego semestru, których nauka jest kontynuowana w semestrach następnych.
 3. Egzaminy końcowe przeprowadza się na koniec semestru, w którym kończy się nauczanie poszczególnych, obowiązkowych przedmiotów i ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w semestrze programowo najwyższym.
 4. Do egzaminu semestralnego lub końcowego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacjeoraz wykonał prace kontrolne, z których uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.
 5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej musi wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach. Jeśli okres zwolnienia słuchacza z zajęć technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 7.  Nauczyciele uczący w danym oddziale mają obowiązek:

-   opatrzyć ocenę pracy kontrolnej krótką recenzją będącą jej uzasadnieniem.  Omówić prace kontrolne w terminie trzech tygodni od ich złożenia przez słuchaczy.

-   udostępnienia słuchaczowi sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych oraz pisemnych prac z egzaminów semestralnych na jego prośbę

-   przekazania wszystkich prac pisemnych słuchaczy do sekretariatu  w celu przechowywania ich przez okres jednego roku

-   poinformowania słuchacza o wynikach egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego zaraz po zakończonym egzaminie

 1. Słuchacz, który nie został dopuszczony przez nauczyciela przedmiotu do egzaminu semestralnego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i w konsekwencji niepromowania zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 2. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, to znaczy po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego, lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do 31 sierpnia.
 3. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne słuchacze zdają w formie ustnej.
 4.  Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.
 5. Egzaminy semestralne lub końcowe, pisemne i ustne, przeprowadzają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
 6.  Termin egzaminów podany jest do wiadomości słuchaczy przez dyrektora na początku semestru.
 7. Tematy egzaminu semestralnego lub końcowego, pisemnego i ustnego, opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi lub wyznaczonemu przez niego wicedyrektorowi najpóźniej na 7 dni przed egzaminem.
 8.  Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się 2 godziny lekcyjne (90 minut), a na każdy egzamin pisemny końcowy 3 godziny lekcyjne (135 minut). W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzamin najwyżej z dwóch przedmiotów.
 9.  Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słuchacz wykonuje na arkuszach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły.
 10.  Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania. Zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Liczba kartek egzaminacyjnych musi być większa niż liczba zdających.
 11.  Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie ustnym powinna obejmować materiał nauczania przewidziany w danym semestrze. Dwa pytania na egzaminie końcowym powinny obejmować zagadnienia programowe ostatniego semestru i jedno pytanie przekrojowe z materiału całościowego. Nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.
 12. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej  oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 13. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego      i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy słuchacz zdaje w formie ustnej.
 14. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z § 10 pkt.11, dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
 15. Egzamin klasyfikacyjny zdaje słuchacz, który ubiega się o przyjęcie na semestr programowo wyższy w celu  uzupełnienia różnic programowych.
 16. Egzamin klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 17. Egzamin semestralny i  klasyfikacyjny z technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu ustala się ze słuchaczem.
 19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 20.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego.

Do protokołu dołącza sie pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca sierpnia w sesji letniej a do końca lutego w sesji zimowej.
 2. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego lub egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego jest ostateczna (z zastrzeżeniem pkt. 33)
 3. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od wystawienia oceny.
 4. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza egzamin w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralna ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin, o którym mowa w pkt.33, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których nowa w pkt.32. Termin egzaminu uzgadnia się ze słuchaczem.
 6. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor albo wyznaczony przez niego wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.           Ocena semestralna ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. zadania (pytania) sprawdzające,
  4. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.
 3. Do protokołu, którym mowa w pkt. 31 dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w pkt.27, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Przepisy 31- 37 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 6. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje słuchacz, który uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych w danym semestrze oceny co najmniej dopuszczające.
 7. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani na ukończenie szkoły.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.
 9.  Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał uprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.
 10. W przypadku pkt-u 43 lub przejścia z innej szkoły i wynikających z tego  różnic programowych zalicza się warunkowo przedmiot, zobowiązując słuchacza do uzupełnienia materiału w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.
 11. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania.
 12. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 13. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w §10 punkcie 1, 6, 11 lub nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy słuchaczy. O możliwości powtarzania semestru słuchacza informuje wychowawca.
 14. Dyrektor w piśmie informuje słuchacza o skreśleniu.
 15. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych.
 16. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia.               W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru po raz drugi    w okresie kształcenia.

 

VI. Nagrody i kary

 

§ 15.

     Szkoła stosuje system nagród i kar wobec słuchaczy.

 1. Słuchacz może być wyróżniony za naukę, wzorową postawę, aktywny udział w życiu szkolnym i poza szkołą:
  1. pochwałą opiekuna wobec słuchaczy danego oddziału,
  2. pochwałą dyrektora wobec słuchaczy szkoły,
  3. nagrodą książkową.
 2. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły słuchacz jest karany
  1. upomnieniem opiekuna wobec słuchaczy oddziału,
  2. upomnieniem dyrektora szkoły,
  3. naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie,
  4. skreśleniem z listy słuchaczy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

   

 1. Dyrektor szkoły może skreślić słuchacza na podstawie uchwały rady   

        pedagogicznej w przypadkach:

 1. pobicia nauczyciela, pracownika szkoły, słuchacza,
 2. stosowania używek na terenie szkoły,
 3. umyślnego niszczenia mienia szkolnego.
 4. Procedury przy skreśleniu słuchacza (p3 abc)

Wychowawca

- zbiera wszystkie niezbędne dowody w sprawie,

- przeprowadza udokumentowaną rozmowę ze słuchaczem lub stosowna korespondencję w sprawie,

- przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek o skreślenie słuchacza z uzasadnieniem formalnym i prawnym

- występuje z wnioskiem do samorządu słuchaczy o opinię w sprawie skreślenia słuchacza.

Dyrektor:

- podejmuje decyzję oraz przedstawia wniosek radzie pedagogicznej.

Rada pedagogiczna:

- podejmuje uchwałę,

- powierza wykonanie uchwały dyrektorowi

 

 1. Słuchacz zostaje powiadomiony o karze w formie pisemnej.
 2. Słuchacz ma prawo w ciągu trzech dni odwołać się od kary do dyrektora, który powtórnie rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni utrzymując lub anulując karę, po zasięgnięciu opinii innych organów szkoły.

 

VII .Zasady rekrutacji

 

§ 16.

 1. Nabór do klas I prowadzony jest na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły, do pozostałych klas na podstawie świadectwa i arkusza ocen uprawniającego do kontynuowania nauki.
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie osiemnastu lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby niepełnoletniej, która w danym roku kalendarzowym ukończy osiemnaście lat.
 3. Słuchacz może rozpocząć naukę w liceum składając następujące dokumenty: podanie, trzy fotografie, świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu. W przypadku gdy uczeń przenosi się w trakcie roku szkolnego do w/w dokumentów dołącza zaświadczenie o wynikach klasyfikacji za I semestr oraz przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania.
 4. Wicedyrektor nadzorujący szkoły dla dorosłych w ciągu 5 dni od daty złożenia dokumentów dokonuje ich analizy w celu ustalenia, czy uczeń:

- może zostać przyjęty do wskazanej klasy bez konieczności przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych lub zaliczenia różnic programowych

- musi zaliczyć różnice programowe wynikające z nierealizowanych przez ucznia w poprzedniej szkole a obejmujący szkolny plan nauczania w oddziale w którym zamierza kontynuować naukę.

 1. Na podstawie uzyskanych od wicedyrektora informacji dyrektor w ciągu 7 dni podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły lub nie wyraża zgody na przejście ucznia z jednego typu szkoły do szkoły innej.
 2. Zaliczenie różnic programowych wynikających z nierealizowania przez ucznia w poprzedniej szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale odbywa się w formie ustalonej przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 3. Terminy zaliczenia ustala dyrektor.

 

VIII. Prawa i obowiązki słuchaczy

 

§ 17.

1. Słuchacz ma prawo do:

 1. zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 3. rozwijania zainteresowań i zdolności,
 4. sprawiedliwych, obiektywnych, oraz jawnych ocen prac kontrolnych i ocen egzaminacyjnych wpisanych do indeksu
 5. wglądu do prac kontrolnych i egzaminacyjnych
 6. uzyskania zaliczenia zajęć edukacyjnych zgodnie z WO,
 7. składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 8. pisania prac poprawkowych zgodnie z Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem
 9. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
 10. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 11. swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 12. korzystania podczas konsultacji z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 13. korzystania z klubu umożliwiającego kupno napojów i żywności.

2.Słuchacz ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz WO,
 2.  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i w życiu szkoły,
 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
 4. bycia odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę,
 5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej,
 6. dbania o honor szkoły i godnego reprezentowania jej,
 7. przestrzegania zarządzeń wydawanych przez dyrektora odnośnie:
  • obuwia zmiennego,
  • zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły.

.

IX. Postanowienia końcowe

§ 18.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami .
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła prowadzi pomoc materialną dla słuchaczy zgodnie z odrębnymi przepisami

  

Rada rodziców


Konto Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu:

BZ WBK o/Kalisz
67 1090 1128 0000 0000 1201 5779

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący:                   Jacek Wardęga
Zastępcy Przewodniczącego: Ewelina Kolinka, Adam Rogacki
Skarbnik:                              Katarzyna Krzewska-Krzątałą

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą cyklicznie w ostatni czwartek miesiąca o godz.17.30 (sala 11)

Rada Pedagogiczna

J. polski
- mgr Aleksandra Bajger
- mgr Małgorzata Świerblewska
- mgr Monika Mikołajczak-Cholajda
- mgr Witold Torbiarczyk
- mgr Kamilla Kiermasz
- mgr Wojciech May

J. angielski
- mgr Izabela Gracz
- mgr Karolina Janowska-Baran
- mgr Małgorzata Kasper
- mgr Monika Szymańska
- mgr Anna Kowalczyk
- mgr Joanna Cieślak
- mgr Agnieszka Maciejewska
- mgr Kinga Starczynowska

J. niemiecki
- mgr Marzena Łodzińska
- mgr Agnieszka Żmurkiewicz

J. francuski
- mgr Katarzyna Haładyn

J. hiszpański
- mgr Paulina Bielewicz
- mgr Sylwia Sadowska
- mgr Agnieszka Maciejewska

J. rosyjski
- mgr Eulalia Maciejewska

Historia/ wos
- mgr Anna Narewska
- mgr Lech Moryksiewicz
- mgr Sławomir Przygodzki
- mgr Agnieszka Sitko
- mgr Leszek Tomczak

Geografia
- mgr Anna Bobińska
- mgr Renata Miaśkiewicz

Biologia
- mgr Katarzyna Rzepczak
- mgr Beata Tomczak
- dr Grzegorz Wieczorek

Matematyka
- mgr Ewa Kaniecka
- mgr Zbigniew Miśkiewicz
- mgr Anna Sadłowska
- mgr Anna Wawrzyniak
- mgr Beata Górecka-Pęder
- mgr Katarzyna Poziemska

Fizyka
- dr Stanisław Plebański
- mgr Małgorzata Masłowska
- mgr Dorota Jeziorek- Knioła
- dr Ryszard Maciejewski

Informatyka
- mgr Donata Mieloch
- dr Ryszard Maciejewski
- mgr Krzysztof Karpiński

Chemia
- mgr Paweł Bartosik
- mgr Katarzyna Kozieł
- mgr Beata Weirauch

Wychowanie fizyczne
- mgr Jacek Czajczyński
- mgr Grzegorz Kulawinek
- mgr Viola Wacowska
- dr Arkadiusz Janiak
- mgr Anna Michalska
- mgr Monika Baran
- mgr Grzegorz Szymański

Wiedza o kulturze
- mgr Monika Michalska
- mgr Henryka Iglewska-Mocek

Wiedza o społeczeństwie
- mgr Lech Moryksiewicz
- mgr Sławomir Przygodzki

Edukacja dla bezpieczeństwa
- mgr Grzegorz Szymański

Podstawy przedsiębiorczości
- mgr Anna Bobińska
- mgr Marzena Łodzińska
 
Religia
- ks. Maciej Borowicz
- mgr Małgorzata Chrzanowska
- mgr Renata Stępień

Chór
- mgr Henryka Iglewska-Mocek

Biblioteka
- mgr Magdalena Pietrzak
- mgr Monika Michalska
- mgr Joanna Żuberek

Psycholog
- mgr Katarzyna Olejnik

 

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

 mgr Anna Narewska

 

Zastępcy dyrektora
mgr Zbigniew Miśkiewicz
dr Grzegorz Wieczorek

Symbole szkoły

Hymn szkoły

 

Wstrzymał słońce, ruszył ziemię,
Dzisiaj każdy o tym wie,
Polskie go wydało plemię,
Polska w nim płynęła krew.

W niepamięci przeszłość znika,
Wielkie czyny tracą blask,
Ale sławy Kopernika,
Nie potrafi zatrzeć czas.

Był człowiekiem godnym chwały,
Cały go podziwiał świat,
Więc patronem naszej szkoły,
Bądź przez wiele, wiele lat.

 
 

Pomnik Patrona Szkoły

 
Mikołajowi Kopernikowi,
patronowi szkoły
w 500 rocznicę urodzin

 

 

8-9.X.1988,
III Zjazd Koleżeński
w 70 rocznicę powstania szkoły,
Wychowankowie
 

Sztandar Solidacji Mariańskiej

 

W 1905 roku doszło do strajku we wszystkich kaliskich szkołach przeciwko polityce rosyjskiego zaborcy. Uczniowie wraz z polskimi nauczycielami wylegli tłumnie na ulice skandując "Precz z carską, moskiewską szkołą! Niech żyje polska szkoła!". Oczami Marii Szumskiej-Dabrowskiej, jednej z najbardziej znanych wychowanek naszej szkoły, wyglądało to tak:

 "Wiem, że długo szliśmy podani naprzód, niby wprzęgnięci do olbrzymiego niewidzialnego rydwanu. Wiem, że tłum, który nas otaczał najpierw szeleścił i szumiał niby kra na wzbierającej rzece, a potem śpiewał:

>>Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę,
choć burza wrogich żywiołów wyje<<

Wiem, że sztandar nad nami łopotał, że dragoni stali w wylotach ulic, mimo których przepływaliśmy niby ukrop kipiący. I wiem, pamiętam, żeśmy się nic nie bali. Taki był w zaraniu młodych lat ten dzień, w którym powzięłam pierwszą wiadomość o tym, czym jest walka i wolność."

 

Odznaka III LO

Odznaka III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika tzw. Kopernik. To nagroda przyznawana uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie 4.75 i wyżej. Przyznaje się Brązowego Kopernika, jeśli uczeń po raz pierwszy zostaje uhonorowany. Jeśli w kolejnych latach ponownie będzie honorowany, będą to kolejno: Srebrny i Złoty Kopernik.

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. Historia naszej szkoły
f m