Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Magnetyzm część 2

Zad. 1
Masz dwie jednakowe sztabki stalowe A i B, jedna z nich jest magnesem trwałym, a druga nie. W jaki sposób rozpoznasz, która z nich jest magnesem?

Zad. 2
Zbudowano obwód złożony ze źródła prądu, wyłącznika W i miedzianej sprężyny, której jeden koniec zanurzony jest w naczyniu z rtęcią. Opisz i wyjaśnij zachowanie się sprężyny i obwodu elektrycznego po zamknięciu wyłącznika W.

Zad. 3
Proton porusza się po torze kołowym o promieniu 5 cm w polu magnetycznym o indukcji 10-4 T. Oblicz:
a) prędkość protonu,
b) okres obiegu protonu,
c) jego energie kinetyczną,
d) różnicę potencjałów pola elektrycznego, które nadało mu taką energię.

Zad. 4
Po szynach tworzących równię pochyłą o kącie nachylenia α może zsuwać się bez tarcia pręt o masie m, przez który przepuszczamy prąd o natężeniu I. Znajdź minimalną wartość indukcji pola magnetycznego, w którym należy umieścić układ, aby pręt pozostawał w spoczynku. Odległość między szynami wynosi l. Tarcie pręta o szyny zaniedbujemy.

Zad. 5
Elektron o energii kinetycznej 20 eV krąży w płaszczyźnie prostopadłej do linii jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 0,4∙10-4 T.
a) jaki jest promień orbity elektronu?
b) Jaka jest częstotliwość obrotów elektronu w ruchu po orbicie?
c) Ile czasu potrzebuje ten elektron na wykonanie 106 obrotów?

Zad. 6
Pręt miedziany o przekroju S i długości l spoczywa na dwóch równoległych szynach przewodzących, odległych od siebie również o l. Przez pręt płynie prąd o natężeniu I. Znajdź współczynnik tarcia posuwistego pręta o szyny, jeśli po umieszczeniu tego układu w polu magnetycznym o indukcji B pręt porusza się ruchem jednostajnym. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny wyznaczonej przez szyny.

Zad. 7
Dwa przewodniki kołowe o jednakowych promieniach 2 cm każdy leżą w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych w ten sposób, że ich środki pokrywają się. Znajdź natężenie pola magnetycznego w środku tego układu, jeżeli w przewodnikach płynie jednakowy prąd o natężeniu 5 A.
UWAGA: natężenie pola magnetycznego H= B/μ.

Zad. 8
Długi przewodnik przez który płynie prąd o natężeniu 10 A tworzy pętlę styczną do tego przewodnika. Znajdź promień pętli, jeśli indukcja w jej środku wynosi 5,15∙10-5 T.Zad. 9
Trzy równoległe do siebie długie przewodniki leżą w jednej płaszczyźnie i są odległe o d. Znajdź położenie prostej, na której natężenie pola magnetycznego jest równe zeru, jeśli I1=I2 oraz I3=I1+I2. Czy możliwe jest takie ustawienie przewodników, aby uzyskanie zerowego natężenia było niemożliwe?

Zad. 10
Cztery długie druty miedziane są umieszczone równolegle tak, że przekrój poprzeczny otrzymanego układu tworzy kwadrat o boku 10 cm. W każdym z drutów płynie prąd o natężeniu 10 A w kierunku wskazanym na rysunku. Znajdź wektor indukcji pola magnetycznego w środku kwadratu.
<="" div="">

f m