Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Model Bohra budowy atomu

Zad. 1
Oblicz, jaka prędkość ma elektron na drugiej orbicie. Promień orbity wynosi 0,216 nm, k=9∙10 Nm2/C2.

Zad. 2
O ile różni się promień czwartej orbity od promienia orbity drugiej?

Zad. 3
Ile razy mniejszy jest promień orbity drugiej od promienia orbity piątej?

Zad. 4
Energia całkowita fotonu na pierwszej orbicie wynosi -13,6 eV. Oblicz wartości energii całkowitych na orbitach 2, 3, 4, 6.

Zad. 5
Oblicz energię fotonu emitowanego przy przejściu elektronu z orbity trzeciej na pierwszą.

Zad. 6
Podczas przejścia elektronu na orbitę drugą emitowana jest energia około 2,856 eV. Z której orbity przeskakuje elektron?

Zad. 7
Energia elektronu na pierwszej orbicie wynosi -13,6 eV. Oblicz kwant energii pochłonięty podczas przeskoku z tej orbity na czwartą.

Zad. 8
Oblicz długość fali fotonu emitowanego przez atom wodoru przy przejściu elektronu z orbity trzeciej na pierwszą. Stała Rydberga wynosi 1,097∙107 1/m.

Zad. 9
Oblicz częstotliwość fotonu emitowanego przy przejściu elektronu z orbity czwartej na drugą w atomie wodoru.

Zad. 10
Znajdź prędkość liniową i kątową elektronu na pierwszej orbicie bohrowskiej w atomie wodoru. Jak zmieni się ta prędkość, gdy elektron przejdzie z orbity pierwszej na drugą? Przyjmij, że promień pierwszej orbity jest równy 0,5∙10-10 m.

Zad. 11
Znajdź energię jonizacji atomu wodoru, który znajduje się w pierwszym stanie wzbudzonym.

Zad. 12
Czy atom wodoru, który znajduje się w stanie podstawowym, może pochłonąć foton o energii 14 eV?

Zad. 13
Atom wodoru znajduje się w stanie scharakteryzowanym liczbą kwantową n=3. Oblicz długość dla linii widmowych, które mogą się pojawić w widmie wodoru przy przejściu atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Do jakich serii widmowych należą te linie?

Zad. 14
Oblicz długości fal pierwszych trzech linii widmowych serii Balmera oraz graniczną długość fali tej serii. W jakiej części widma leżą te linie?

f m