Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Odbicie, załamanie i rozproszenie światła

Zad. 1
Promień świetlny pada pod kątem 60o na układ trzech płytek wykonanych z różnych substancji. Narysuj bieg promienia, jeżeli współczynniki załamania materiałów płytek wynoszą odpowiednio: n1=1, n2=1,44, n3=1,33 i n4=1,66.


Zad. 2
Oszacuj, pod jakim kątem do normalnej załamie się promień świetlny przechodzący z wody o współczynniku załamania 1,33 do szkła o współczynniku załamania 1,5, jeśli kąt padania wynosi 60o.

Zad. 3
Współczynnik załamania wody w basenie wynosi 1,33. Jaki głęboki jest w rzeczywistości basen, jeżeli osoba stojąca na brzegu szacuje jego głębokość na 150 cm?

Zad. 4
Oblicz kąt graniczny dla:
a) płytki o współczynniku załamania 1,5
b) wody o współczynniku załamania 1,33
c) diamentu o współczynniku załamania 2,4

Zad. 5
Wiązka promieni równoległych, której szerokość w powietrzu wynosi 0,01 m, pada pod kątem 60o na powierzchnię wody. Znajdź szerokość wiązki w wodzie.

Zad. 6
Promień monochromatyczny światła pada na powierzchnię wody pod kątem 40o. Przyjmując współczynnik załamania wody 1,33, oblicz:
a) kąt załamania promienia w wodzie
b) kąt między promieniem odbitym a załamanym
c) prędkość światła w wodzie

Zad. 7
Promień świetlny odbija się od zwierciadła płaskiego. Zwierciadło obracamy o kąt α wokół osi prostopadłej do płaszczyzny, w której leżą promień padający i odbity. Jaki kąt tworzy promień odbity z poprzednim kierunkiem promienia odbitego?

 

Zad. 8 (10.2)
Punktowe źródło światła zanurzono do wody na głębokość h = 1 m. Oblicz średnicę koła na powierzchni wody, z którego światło wydobywa się z wody, jeżeli współczynnik załamania wody względem powietrza wynosi n = 1.33.

 

Zad 9  (10.5)

Prosty aparat fotograficzny wyposażony jest w jedną soczewkę dwuwypukłą o ogniskowej f = 12 cm.
W jakiej odległości y od soczewki należy umieścić kliszę, aby otrzymać ostry obraz przedmiotu oddalonego o x = 3 m od obiektywu.
Jaka będzie wielkość obrazu Y, jeżeli przedmiot ma wysokość X = 2 m.

Zad. 10

Siatka dyfrakcyjna ma 600 rys / 1mm. Pada na nią prostopadle równoległa wiązka światła o długości fali 650nm. Ile wynosi najwyższy numer prążka, który jeszcze można zaobserwować na ekranie? Ile jest wszystkich prążków na ekranie?

Zad. 11

Promień światła padający na powierzchnię płytki szklanej pod kątem π/3 radianów i ulega wskutek odbicia całkowitej polaryzacji. Ile wynosi współczynnik załamania szkła z którego wykonano płytkę?

Zad. 12

Wiązką białego światła oświetlono siatkę dyfrakcyjną posiadającą 100 rys / mm. Odległość siatki od ekranu wynosiła 2m. Oblicz szerokość widma dyfrakcyjnego pierwszego rzędu otrzymanego na ekranie.

Zad. 13

Na siatkę dyfracyjną, mającą 100 rys / mm pada prostopadle równoległa wiązka światła białego (400nm - 700nm). Jakiego rzędu jest widmo dla kąta ugięcia  α=8°?

Zad. 14

Oblicz kąt maksymalnej polaryzacji na granicy woda-szkło (współczynnik załamania wody nw=1,33, szkła nsz=1,53).

f m