Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Pole Elektrostatyczne

Zad. 1
Dwa równe co do wartości ładunki umieszczono na końcach odcinka o długości d. Gdzie natężenie pola wytworzonego przez oba ładunki jest równe zeru, gdy są one:
a) jednoimienne b) różnoimienne?

Zad. 2
Oblicz natężenie pola elektrostatycznego w środku kwadratu o boku a, w wierzchołkach którego znajdują się dwa dodatnie i dwa ujemne jednakowe ładunki q.

Zad. 3
Dwa ładunki q=16 μC każdy znajdują się w odległości 6 cm od siebie. Oblicz natężenie pola w punkcie leżącym na symetralnej odcinka łączącego oba ładunki, w odległości 2,6 cm od jego środka.

Zad. 4
Jaka powinna być wartość i kierunek natężenia pola elektrostatycznego, by umieszczona w nim kropelka wody o promieniu 0,1 mm i ładunku 10-12 C nie opadła?

Zad. 5
Z bańki mydlanej o promieniu 2 cm naładowanej do potencjału 10000 V powstaje po jej pęknięciu kropla wody o promieniu 0,05 cm. Jaki jest potencjał tej kropli?

Zad. 6
Potencjał kropli wody o promieniu 0,09 mm wynosi 100 V. Jaki ładunek jest zgromadzony na tej kropli?

Zad. 7
Potencjał w odległości 5 cm od środka naelektryzowanej metalowej kulki wynosi 400 V. Jakie jest natężenie pola elektrostatycznego w tej odległości?

Zad. 8
Natężenie pola elektrostatycznego między dwiema płytkami wynosi 16•107 N/C. Jaka jest siła działająca na ładunek 3•10-10 C w tym polu? Jaką pracę wykonuje pole nad ładunkiem przesuwając go o 3 cm? Ile wynosi ta praca w elektronowoltach?

Zad. 9
Ładunek 2•10-9 C umieszczony jest w jednorodnym polu elektrostatycznym o natężeniu 4,5•104 N/C skierowanym w górę. Jaka jest praca siły elektrycznej, gdy ładunek przesunięty zostaje:
a) o 0,45 m w prawo b) o 0,8 m w dół c) o 0,26 m w górę pod kątem π/4 do poziomu?

Zad. 10
Dwa ładunki punktowe Q i q umieszczono na końcach odcinka o długości l. Oblicz potencjał pola na symetralnej odcinka l w odległości h od jego środka.
 

f m