Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Powstawanie obrazów w zwierciadłach

Zad. 1
Narysuj dalszy bieg promieni 1, 2 i 3 odbitych od zwierciadła kulistego wklęsłego.


Zad. 2
Narysuj obraz przedmiotu ustawionego jak na rysunku, wpisz w puste miejsca w tabeli brakujące wartości, podaj cechy obrazu.Zad. 3
Przedmiot o wysokości 2 cm znajduje się w odległości 4 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu 3 cm. Narysuj schemat powstania obrazu oraz oblicz:
a) ogniskową zwierciadła
b) odległość przedmiotu od obrazu
c) pomniejszenie obrazu
d) wysokość obrazu.

Zad. 4
W odległości 6 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej 4 cm znajduje się świecąca żarówka.
a) oblicz, w jakiej odległości od zwierciadła należy umieścić ekran, aby obraz żarówki był ostry?
b) ile razy zwierciadło powiększyło żarówkę?
c) w jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz, jeśli przedniot odsuniemy od zwierciadła na odległość równą 16 cm? Czy otrzymany wówczas obraz będzie nadal powiększony?
d) podaj cechy obrazu, jaki otrzymamy, gdy przedmiot z ostatniego położenia przesuniemy w kierunku zwierciadła o 14 cm.

Zad. 5
Gdzie należy umieścić przedmiot, aby jego obraz w zwierciadle kulistym wklęsłym o ogniskowej 5 cm powstał w odległości 15 cm? Oblicz również powiększenie tego obrazu.

Zad.6
Jaki będzie dalszy bieg promieni 1, 2 i 3 padających na zwierciadło kuliste wypukłe?Zad. 7
W odległości 15 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego o ogniskowej 10 cm umieszczono przedmiot o wysokości 2,5 cm, a następnie przesunięto go o 3 cm w stronę zwierciadła. O ile i w która stronę należy przesunąć ekran (z pozycji, w której w pierwszym położeniu przedmiotu otrzymano na nim ostry obraz), aby powstały na nim obraz był ostry? Znajdź rozmiary obrazów otrzymanych w obu przypadkach.

Zad. 8
Gdy przedmiot znajdował się w odległości 15 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego, obraz rzeczywisty był w odległości 7,5 cm od zwierciadła. Gdzie należy umieścić przedmiot, by otrzymać obraz rzeczywisty w odległości 10 cm od zwierciadła?

Zad. 9
Obraz rzeczywisty powiększony został w zwierciadle wklęsłym 3 razy. Odległość między tym obrazem a przedmiotem wynosi 50 cm. Oblicz ogniskową tego zwierciadła.

Zad. 10
Przedmiot o wysokości 1 cm znajduje się w odległości 10 cm od zwierciadła kulistego wypukłego, którego ogniskowa wynosi 6 cm. Znajdź odległość obrazu od zwierciadła i wysokość obrazu.

Zad. 11
Za pomocą zwierciadła kulistego wypukłego o promieniu krzywizny 10 cm otrzymano obraz czterokrotnie mniejszy niż przedmiot. W jakiej odległości od zwierciadła znajdował się przedmiot?

Zad. 12
Dane są: punkt świecący S, leżący na osi optycznej zwierciadła kuliastego i jego obraz rzeczywisty S’, położony względem zwierciadła tak, jak pokazano na rysunku. Znajdź konstrukcyjnie ognisko zwierciadła.Zad. 13
Wysokość przedmiotu wynosi 0,03 m. Przedmiot ten znajduje się w odległości 0,2 m od zwierciadła kulistego wklęsłego, którego promień krzywizny wynosi 0,08 m. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz i jaka będzie jego wysokość?

Zad. 14
Promień krzywizny zwierciadła kulistego wklęsłego wynosi 20 cm. W jakiej odległości od zwierciadła należy umieścić płomień świecy, aby jego ostry obraz na ekranie był 4 razy powiększony?

Zad. 15
Po umieszczeniu przedmiotu świecącego na osi optycznej zwierciadła kulistego otrzymano ostry rzeczywisty obraz o powiększeniu 3. Przedmiot przesunięto w kierunku zwierciadła o 10 cm, następnie odpowiednio przesunięto ekran tak, że na nim powstał ostry obraz o powiększeniu4. Oblicz ogniskową zwierciadła.
 

f m