Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Promieniotwórczość naturalna

Zad. 1
Izotop promieniotwórczy Th (A=232, Z=90) emituje cząstkę α, przechodząc w izotop radu, a następnie ten emituje cząstkę β. Oblicz liczbę neutronów w jądrze otrzymanego izotopu aktynu (Ac).

Zad. 2
Jądro izotopu ołowiu Pb (A=214, Z=82) emituje elektron. Napisz reakcję rozpadu i podaj liczbę nukleonów w powstałym jądrze bizmutu.

Zad. 3
Ile cząstek α i β zostaje wyemitowanych podczas przejścia atomu Pb (A=208, Z=82) w atom rtęci Hg (A=200, Z=80)?

Zad. 4
Izotop protaktynu Pa (A=231, Z=91) ulega przemianie β, a izotop radu Ra (A=226, Z=88) przemianie α. Oblicz różnicę liczb masowych pierwiastków powstałych w tych przemianach.

Zad. 5
W jakim czasie rozpadnie się 7/8 początkowej liczby jąder, jeżeli czas połowicznego rozpadu pewnego izotopu jest równy 2 h?

Zad. 6
W czasie 5 h rozpadowi ulega 75% początkowej liczby jąder pewnego izotopu. Jaki jest czas połowicznego rozpadu tego izotopu?

Zad. 7
Po 25 godzinach w próbce pozostało 25% początkowej liczby jąder pewnego izotopu. Jaki jest czas połowicznego rozpadu tego izotopu?

Zad. 8
Badana próbka zawiera 0,02 g izotopu jodu J (a=131). Czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 8 dni. Oblicz masę izotopu w tej próbce przed 64 dniami.

Zad. 9
Oblicz, jaki procent początkowej ilości izotopu H (A=3, Z=1) uległ rozpadowi po 36 latach, jeśli czas połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 12 lat.

f m