Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Ruch drgający i falowy

Zad. 1
Turysta wędrujący po górach wydał okrzyk i po 2 s usłyszał echo swojego głosu. W jakiej odległości od skalnej ściany, która odbiła głos, znajdował się ten człowiek?

Zad. 2
Membrana drga w powietrzu z częstotliwością 1000 Hz. Ile wynosi długość fali dźwiękowej w powietrzu?

Zad. 3
Fala wodna biegnąca po powierzchni jeziora uderza o brzeg 15 razy w ciągu minuty. Jaka jest szybkość tej fali, jeżeli odległość między jej grzbietami wynosi 8 m?

Zad. 4
Samochód jadący z szybkością 72 km/h zbliża się do stojącego człowieka. Kierowca daje klaksonem sygnał o częstotliwości 500 Hz. Po wyminięciu człowieka również daje ten sam sygnał. Jaka jest częstotliwość dźwięku słyszanego przez stojącego człowieka?

Zad. 5
Dane jest r równanie y=0,4∙sin200t, według którego zmienia się wychylenie punktu drgającego. Oblicz na podstawie tego równania częstotliwość, okres i amplitudę drgań.

Zad. 6
Po jakim czasie drgający punkt będzie miał wychylenie równe połowie amplitudy? Czas liczony jest od momentu przejścia punktu przez położenie równowagi.

Zad. 7
Dwa wahadła zaczynają się wahać jednocześnie. W czasie pierwszych 15 wahnięć pierwszego wahadła drugie wahadło wykonało tylko 10 wahnięć. Wyznacz stosunek długości tych wahadeł.

Zad. 8
Ile razy zmieni się długość fali dźwiękowej przy przejściu fali z powietrza do wody? Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s, a w wodzie 1450 m/s.

Zad. 9
Statek płynący po jeziorze wywołał falę, która doszła do brzegu po 1 min. Odległość miedzy sąsiednimi grzbietami fali jest równa 1,5 m, a czas między dwoma kolejnymi uderzeniami fali o brzeg jest równy 2 s. Jaka jest odległość przepływającego statku od brzegu?

Zad. 10
Oblicz, ile razy energia kinetyczna ciała drgającego jest większa od jego energii potencjalnej, gdy wychylenie z położenia równowagi x=A/4.

Zad. 11
Na zajęciach wychowania fizycznego pani Irenka biegnie z szybkością 3 m/s w kierunku Ali używając gwizdka wydającego dźwięk o częstotliwości 2750 Hz. Oblicz częstotliwość dźwięku, który usłyszy Ala.

f m