Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Termodynamika część 2

Zad. 1
Gaz w cylindrze pod tłokiem otrzymał 100 J ciepła. Energia gazu wzrosła o 70 J. Jaka część ciepła zamieniła się na pracę wykonaną przez gaz przeciwko siłom zewnętrznym?

Zad. 2
Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu poddanego przemianie przedstawionej na rysunku. Gaz w tym procesie pobrał 41250 J ciepła.


Zad. 3
Oblicz pracę sprężania masy m wodoru przy stałym ciśnieniu p, jeżeli w czasie sprężania temperatura gazu zmieniła się od T1 do T2. Ile wynosi zmiana energii wewnętrznej ΔU tego gazu?

Zad. 4
Pewna masa m wodoru jest poddana przemianie 1→ 2 → 3 → 4 przedstawionej na rysunku. Dane są ciśnienia p1, p2, p4 i objętości V1 i V4 w poszczególnych stanach.
a) jakie przemiany reprezentuje każdy z odcinków?
b) oblicz pracę wykonaną nad gazem w procesie 1→ 4


Zad. 5
Oblicz pracę wykonaną przez gaz w procesie ABC, przedstawionym na rysunku we współrzędnych p,V. Czy w procesie A → B gaz pobiera ciepło?


Zad. 6
Oblicz temperaturę T2 chłodnicy silnika termodynamicznego, który pracuje z temperaturą źródła ciepła równą T1 i wykonuje pracę W>0 przekazując do chłodnicy ciepło Q2.

Zad. 7
Zależność pracy wykonanej przez pewien silnik cieplny od ciepła oddanego do chłodnicy przedstawiono na wykresie. Ile wynosi sprawność silnika?

f m