Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zasady dynamiki

Zad. 1
Na podłodze leży paczka. Oblicz wartości: jej ciężaru, siły nacisku na podłoże oraz siły sprężystości podłoża. Przyjmując dowolną jednostkę narysuj wektory tych sił.


Zad. 2
Na rysunku narysowano siły działające na ciało.
a) Narysuj wektor siły wypadkowej i oblicz jego wartość
b) Jaką dodatkową siłę należy przyłożyć do tego ciała, aby wprawione w ruch poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym.


Zad. 3
Rysunek przedstawia siły działające na ciało. Dorysuj wektor czwartej siły i oblicz jej wartość, wiedząc, że ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.


Zad. 4
Na siłomierzu zawieszono ciężarek o masie 40 dag, w wyniku czego sprężyna rozciągnęła się o 8 cm. Oblicz współczynnik sprężystości sprężyny.

Zad. 5
Marek wykonał ekperyment, w którym zbadał wydłużenie sprężyny w zależności od przyłożonej siły zewnętrznej. Wyniki pomiarów przedstawił w tabeli, niestety pozostawił puste miejsca.
a) Uzupełnij tabelę.

b) Narysuj wykres zależności wartości siły sprężystości równoważącej w każdym pomiarze siłę zewnętrzną, od wydłużenia.
c) Oblicz współczynnik sprężystości badanej sprężyny

Zad. 6
Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na samochód poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 2 m/s2. Masa samochodu wynosi 1,5 t.

Zad. 7
Traktor ciągnie przyczepę o masie 800 kg, która w czasie 20 s osiągnęła prędkość 36 km/h. Oblicz przyspieszenie, jakie uzyskała przyczepa i wartość siły wypadkowej działającej na nią. Przyjmij, że ruch przyczepy był ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Zad. 8
Oblicz, z jakiej wysokości upuszczono piłkę, jeśli w chwili uderzenia o ziemię uzyskała ona prędkość 12 m/s?

Zad. 9
Chłopiec popchnął sanki nadając im prędkość początkową równą 14,4 km/h. Oblicz, jaką drogę przebędą te sanki do chwili zatrzymania, jeśli ich masa wynosi 4,7 kg. Przyjmij opory ruchu 3,76 N. W jakim czasie sanki się zatrzymają?

Zad. 10
Dwa ciała o masach 400 g i 300 g połączono nieważką i nierozciągliwą nicią. Do pierwszego ciała przyłożona została siła o wartości 7 N.
a) Narysuj wszystkie siły działające na ciała
b) Oblicz przyspieszenie ciał i wartość siły naprężenia nici.


Zad. 11
Do końca klocka o masie 0,44 kg przyczepiono nitkę, która została przerzucona przez bloczek. Na jej końcu zawieszono ciężarek o masie 0,36 kg. Oblicz:
a) przyspieszenie takiego układu ciał
b) wartość siły naprężenia nici
c) czas, w którym klocek pokona drogę 1 m.


Zad. 12
Przez nieruchomy bloczek przerzucono nieważką nić, na końcach której umieszczono ciężarki o masach 0,3 kg i 0,5 kg.
a) narysuj wszystkie siły działające w tym układzie
b) oblicz przyspieszenie układu ciał
c) oblicz wartość naprężenia nici


Zad. 13
O jakiej masie ciało można podnieść ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 5 m/s2 działając siłą 30 N pionowo w górę?

Zad. 14
Ciągnik zaczyna ciągnąć wagon kolejowy o masie 450 t siłą 20000 N. Siła oporów ruchu wagonu wynosi 5000 N. Jaką drogę przejedzie wagon w czasie 60 s?

Zad. 15
Pocisk o masie 10 g poruszający się z prędkością 200 m/s wbija się w deskę do głębokości 4 cm. Zakładając, że ruch pocisku w desce jest jednoistajnie opóźniony, oblicz:
a) siłę działąjącą na pocisk
b) czas trwania ruchu pocisku w desce

Zad. 16
Oblicz masę ciała poruszającego się po torze prostoliniowym, które pod wpływem siły 40 N zmieniło swoją prędkość z 10 m/s na 4 m/s w czasie 60 s.

Zad. 17
Oblicz wartość siły działającej na ciało o masie 12 kg w drugiej i siódmej sekundzie ruchu przedstawionego na wykresie v(t). Jaki zwrot ma siła, jeżeli ciało porusza się po linii prostej?

f m