Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zebranie z rodzicami uczniów klas I

9 września (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

 

O godz. 17:00 w auli szkolnej spotkacie się Państwo z Dyrekcją III Liceum, a następnie w salach lekcyjnych z Wychowawcami klas.

 

Klasa 1 A  p. Donata Mieloch s. 26
Klasa 1 B1 p. Małgorzata Masłowska s. 9
Klasa 1 B2 p. Ryszard Maciejewski s. 25
Klasa 1 C p. Izabela Gracz s. 72
Klasa 1 D1 p. Beata Górecka-Pęder s. 6
Klasa 1 D2 p. Grzegorz Wieczorek s. 22
Klasa 1 F p. Wanda Świerczyńska-Moryksiewicz s. 18
Klasa 1 G p. Monika Szymańska s. 30

 

Zapraszamy 

Kanclerz Merkel dziękuje

Miłą niespodziankę sprawiła grupie niemieckiej z ugiegłorocznej I D2 niemiecka kanclerz Angela Merkel. Uczniowie wysłali lipcowej jubilatce życzenia urodzinowe - oczywiście po niemiecku.

W wakacje kancelaria Pani kanclerz przysłała zwrotnie podziękowania, o czym poinformowała nas prof. Maria Krawczyk. Gratulujemy pomysłu.

WiT

Stypendium M. Kalisza im. Jana Pawła II

Informujemy, że na drzwiach gabinetu wicedyrekcji umieszczono listę uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.
Uroczyste wręczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Hanki Sawickiej 3 B 23 września wg następującego harmonogramu:
- godz. 11:00 uczniowie gimnazjów i klasy pierwsze liceum
- godz. 13:00 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 
Obecność wyróżnionych uczniów jest obowiązkowa !!!
Uczniowie są proszeni o pobranie PIT 2A.
Jednocześnie przypominamy, że składanie wniosków na "Wyprawkę szkolną 2014" upływa w czwartek, 11 września, a wniosków na stypendium socjalne 15 września.

Zmiany w Radzie Pedagogicznej

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego za nami, a w Gronie Pedagogicznym powitaliśmy nowych i powracających Nauczycieli. Po przerwie dołączyli do nas prof. Karolina Janowska-Baran (język angielski), prof. Kinga Starczynowska (język angielski) oraz prof. Anna Michalska (wychowanie fizyczne).

Serdecznie witamy również p. Magdalenę Gibus (historia i wiedza o społeczeństwie), p. Kingę Ślawską (fizyka), p. Annę Matysiak (język angielski). Jest z nami również diakon Mateusz Klaczyński (religia).

Życzymy Państwu dobrego roku i owocnej pracy z młodzieżą.

WiT

Kurs Języka Niderlandzkiego

Od przyszłego tygodnia rusza Wrześniowy Kurs Języka Niderlandzkiego organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach reklamy kierunku.
Zajęcia będą prowadzone przez Patrycję Salamon, studentkę III roku filologii niderlandzkiej, we wtorki, środy i czwartki od godziny 15:45 do 16:45 w sali nr 13.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zapisania się do grupy Kurs Języka Niderlandzkiego na Facebooku, gdzie na bieżąco będą pojawiać się wszelkie informacje i materiały.

Msza Święta w intencji śp. Ani Generowicz

Chór „Kopernik” serdecznie zaprasza wszystkich uczniów oraz grono pedagogiczne na Mszę Świętą w intencji śp. Ani Generowicz, która odbędzie się 5-ego września, o godzinie 18:00 w kościele pw. Świętej Rodziny w Kaliszu. Chór uświetni nabożeństwo swoim śpiewem.

 

Przed naszym chórem tydzień bogaty w koncerty. W sobotę o 13:00 „Kopernik” weźmie udział w niezwykłym wydarzeniu – w kaliskim ratuszu odbędzie się narodowe czytanie trylogii Henryka Sienkiewicza, podczas którego nasz chór wykona kilka utworów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wysłuchania koncertu, a także do uczestnictwa w uroczystości narodowego czytania – całość rozpocznie się o godzinie 10:00.

 

A w najbliższy wtorek, o godzinie 17:00 chór zaprezentuje się rodzicom uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia zjawią się w szkole na spotkaniu z nowymi wychowawcami swoich pociech.

Nabór do pracy w radiowęźle

Wszystkich uczniów, którzy potrafią obsługiwać sprzęt nagłośnieniowy i audiowizualny, zapraszamy do pracy w szkolnym radiowęźle. W zakres obowiązków wchodzą:

- obsługa radiowęzła szkolnego w czasie przerw lekcyjnych,

- obsługa sprzętu audio i video w auli w czasie uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych.
Kandydaci muszą być przede wszystkim odpowiedzialni, dyspozycyjni również po zajęciach szkolnych, obeznani w temacie elektroniki i obsługi tego typu sprzętu. Osoby mające ewentualne braki wiedzy w tym zakresie, przeszkoli Jakub Taczała kl.3b2.

Na takie osoby czekamy we wtorek 09 września na długiej przerwie o godz. 10:35 w siedzibie radiowęzła.

 

Opiekun radiowęzła

Ryszard Maciejewski

Zajęcia teatru Niby Nic

Teatr Niby Nic zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia warsztatowe -

piątek 6.09.2014r.,godz.13.30 lub 14.30, sala nr 14.

 

instruktor Kamilla Kiermasz

Stypendium socjalne

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, Wydział Edukacji informuje, iż również w nowym roku szkolnym będzie realizował zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.
         Wnioski na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 15.09.2014r.
Do wniosku każdy wnioskodawca dołącza wypełnione oświadczenie zgodne z przesłanym wzorem.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456,00 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
           Przypominamy, iż do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć w zależności od sytuacji rodzinnej:
- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek: na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz chorobowe,
- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
- ksero decyzji lub dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- decyzję lub inny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającego informację o formie opodatkowania,
- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- kserokopia ( oryginał do wglądu) decyzji przyznających świadczenia (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna),
- wyroki sądowe ( oryginał do wglądu) dotyczące wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o nieściągalności alimentów,
- zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek

oświadczenie

katalog wydatków

Rozpoczął się rok szkolny 2014/2015

Mimo że 1 września przywitał nas chmurami i deszczem, inaugurację roku szkolnego w Koperniku udało się zorganizować na szkolnym dziedzińcu. Chociaż to koniec wakacji, humory raczej dopisywały. W końcu można było przecież spotkać się z niewidzianymi czasem od dwóch miesięcy koleżankami i kolegami.

 

Tradycyjnie już uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru pod dyrekcją pani prof. Henryki Iglewskiej-Mocek. Po raz pierwszy ta tradycja stała się udziałem tegorocznych pierwszaków, którzy złożyli również uroczyste ślubowanie.

 

Drodzy pierwszoklasiści, mamy nadzieję, że będziecie się czuć  dobrze w naszej szkole i że da wam ona możliwość realizowania waszych ambicjii, pogłębiania wiedzy, a także zawierania ciekawych znajomości.

 

Jak ważne jest zdobywanie wiedzy, które służy realizacji pragnień, podkreśliła w swoim wystąpieniu pani dyrektor Anna Narewska, zwracając również uwagę, poprzez nawiązanie do rocznicy wybuchu II wojny światowej, że mamy wielkie szczęście, mogąc bezpiecznie uczyć się i pracować w czasach, kiedy pokój okazuje się wartością tak kruchą. Na koniec pani dyrektor życzyła  uczniom i nauczycielom, aby ten rok szkolny był dla wszystkich rokiem samych sukcesów.

 

My również dołączamy się do tych życzeń.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

f m